Цел и целева група

Целта на проект „Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони” е да се постигне балансиран, дългосрочен икономически растеж в трансграничния регион чрез създаване на подходящи условия за развитието на устойчива транспортна мрежа в граничната зона. Също така, се цели да се постигне ефективна организация и управление на транспортните процеси и мрежи, разработване на съвместни системи и подходи за създаване на нови трансгранични схеми за маршрута стимулиране на опазването на околната среда.
Целевите групи ще включват представители на регионалните власти в България и Гърция, работещи и служители в общинските администрации, транспортни други фирми от област Смолян и региона на Източна Македония и Тракия в Гърция.