Новини

Заключителен форум на проект CONNECTION
12.03.2013
На 12 март 2013 г. в Областна администрация Смолян се проведе заключителния форум на проект CONNECTION.
Публикация за резултати по проекта
04.03.2013
Направена е публикация в електронна медия с регионален обхват за популяризиране на програмата за европейско ...
Покана за финален форум
22.02.2013
На 12 март 2013 г. от 12.30 часа в Областна администрация Смолян е насрочен финалния форум на проекта
Шеста работна среща на екипа
22.02.2013
На 1 март 2013 г., в гр. Смолян е насрочена шеста заключителна работна среща на екипа на проекта

Галерия

Финален форум
Финален форум

За проекта

От 14 март 2011 г., Областна администрация Смолян стартира изпълнението на проект „Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони” по сключен договор за безвъзмездна помощ № В1.21.03/14.03.2011г. към Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”. Общата цел на програмата е да насърчи трансграничния регион, като се осигури регионално сближаване и се подобри конкурентоспособността. Проектът е в съответствие с Приоритетна ос 2: Достъпност - подобряване на ...
Целта на проект „Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони” е да се постигне балансиран, дългосрочен икономически растеж в трансграничния регион чрез създаване на подходящи условия за развитието на устойчива транспортна мрежа в граничната зона. Също така, се цели да се постигне ефективна организация и управление на транспортните процеси и мрежи, разработване на съвместни системи и подходи за създаване на нови трансгранични схеми за маршрута стимулиране на опазването на околната среда. Целевите групи ще включват ...
Всички дейности, операции и процедури за различните фази на жизнения цикъл на проекта са систематизирани и описани на отделни групи. Според своя общ характер, тези групи са агрегирани в по-големи единици – работни пакети. Работен пакет 1 (WP1) - Управление и координация на проекта Работен пакет 2 (WP2) - Информация и публичност Работен пакет 3 (WP3) - Подготвителни и проучвателни дейности Работен пакет 4 (WP4) - Разработване на стратегия за устойчиво развитие на транспортната инфраструктура в транс-граничния регион Работен пакет 5 (WP5) - Създаване ...
Дейност 1.1: Подготвителни дейности Дейността включва провеждане на предварителни срещи между организациите, иницииращи проекта, идентифициране на проектната концепция, планиране на дейностите, разпределяне на ролята и ангажиментите между партньорите, съвместна дейност във връзка с разработване на проектното предложение. Дейност 1.2: Мениджмънт и координация Описание: Дейността е от значение за осигуряването на успешно управление и изпълнение на проекта. Тя ще гарантира целесъобразното и ефективно използване на човешките и финансовите ресурси и ще осигури прозрачно управление, което ще доведе до ...