Оперативната програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 - 2013

Оперативната програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 - 2013” е съсредоточена върху укрепване на мрежите и сътрудничеството в областта на сигурността на границите, управлението на природните ресурси, бизнеса и изследователските мрежи, за намиране на ефективни решения за безпрепятствена комуникация чрез модерна инфраструктура.
Общата стратегическа цел на Програмата е да се насърчи трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността. Стратегическата цел ще бъде постигната чрез следните две специфични цели:
Засилване привлекателността на региона чрез повишаване качеството на живот и подобряване на структурите за достъпност;
Увеличаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на предприемачество, създаване на мрежа за сътрудничество и инвестиране в човешки ресурси.
Чрез стратегическата и специфичните цели се цели постигането на конкретни резултати и стимулирането на положителни инициативи за бъдещото икономическо и социално развитие на трансграничния регион съгласно потребностите, определени в SWOT анализа. В този контекст, Приоритетните оси за изпълнението на Програмата са следните:
•    Приоритетна ос 1: Качество на живот  - Повишаване и управление на природните и културни активи, здравеопазването и социалните въпроси за подобряване качеството на живот в трансграничния регион и благоденствието на неговите жители.
•    Приоритетна ос 2: Достъпност - Подобряване на транспортната и комуникационна мрежа и осигуряване на лесно и безопасно движение на стоки, услуги и хора в трансграничния регион. 
•    Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност и човешки ресурси – Стимулиране на предприемачеството, инвестиране в човешки капитал и насърчаване на научната дейност и иновациите с цел повишаване на конкурентоспособността и подобряване на икономическото и социално развитие на трансграничния регион. 
•    Приоритетна ос 4: Техническа помощ – Цели да подпомогне общото управление и гладкото изпълнение на Програмата.

Повече информация може да намерите в следните документи: