Пета работна среща

 

На 1 октомври 2012 г., в сградата на Областната административна единица в гр. Ксанти, Гърция се проведе пета работна среща на екипа по проект CONNECTION. Тя беше по инциатива на Областния управител на област Смолян, инж. Стефан Стайков, след предварително съгласуване с г-н Фотис Каралидис – заместник перифериархис на Регион Източна Македония и Тракия в Ксанти и г-н Павлос Дамианидис – заместник перифериархис на Регион Източна Македония и Тракия в Комотини.

Належащият проблем, който трябваше да се изясни бе, да се изяснят причините за известното забавяне на изпълнението на проекта и да се набележат бързи мерки за тяхното елиминиране и завършване на проекта в договорения срок.

Срокът на проекта бе удължен с три месеца чрез одобрено изменение, в сила от 27.06.2012 г., като крайна дата за извършване на разходи е определена 13.12.2012 г.

Домакинът, г-н Фотис Каралидис, откри срещата с кратко приветствие. След него благопожелателни думи отправиха и инж. Стефан Стайков и г-н Павлос Дамианидис.

Инж. Стефан Стайков направи обстоен обзор на извършеното до момента и изрази своето виждане, че има някои моменти, които искат по-конкретно изясняване и изрази загриженост относно спазване на определените срокове за изпълнение на заложените обществените поръчки.

Срещата продължи в работна атмосфера, като екипа от гръцка страна в лицето на г-жа Димитра Гогоу и г-н -н Кариофилис Бебекидис представи своята позиция и свършеното от тях до момента. Бе представена информация на електронен носител за изпълнението на работен пакет 3 - Preliminary surveys and study activities.

Българският екип изнесе информация за сключването на договор с избрания подизпълнител по WP 5 - Creation of an information terminal system за българската част.

От страна на гръцкия партньор поставиха под въпрос доставката на тяхната част от информационните терминали. Този проблем сериозно застрашава изпълнението на проекта, предвид оставащия малък краен срок.

Българската страна предложи да окаже всякакво съдействие и експертна помощ.

След продължителна дискусия се предложи, да се изготви точен график за изпълнение на оставащите дейности и да се проведе следваща среща на другия ден само между експертите в екипите за детайлно обсъждане на техническите проблеми, които съпътстват монтажа на терминалните устройства и възможностите за сътрудничество и взаимопомощ между българската и гръцката фирми доставчици на това оборудване.

 

Снимка от събитието може да разгледате оттук media/content_files/file/IMG_1603.jpg

Четвърта работна среща на екипа

На 15 март 2012 г., в Областна администрация Смолян се проведе четвъртата работна среща на екипа по проект CONNECTION.
Среща бе по повод на отправените забележки от Съвместния Технически Секретариат относно констатираното забавяне реализацията на дейностите по проекта и от двамата партньори и риска от налагането на финансови корекции.
Дискутираха се основно въпросите по изготвянето на Стратегията за устойчиво развитие на транспортната инфраструктура от българска страна и анализите от гръцкия изпълнител, по начин и с резултати, които да дадат възможност на двете партньорски администрации да защитават проекти за финансиране пред националните и европейските фондове.
Подчерта се, че предстоящите за изготвяне програмни документи трябва да се разглеждат в контекста като бъдещ ефективен инструмент за възходящо и устойчиво регионално развитие на трансграничния регион. 

Снимки от срещата може да разгледате тук.

Трета работна среща на екипа

На 10 февруари 2012 г., в сградата на областната единица в гр. Ксанти, Гърция, се проведе третата работна среща на екипа по проект CONNECTION.
Тази среща бе предвидена за провеждане през месец януари в гр. Смолян, България, но бе осуетена от неблагоприятните природни условия, следствие на обилни валежи от сняг, довели до обявяване на бедстващо положение в някои общини в трансграничния регион.
Членовете на екипа проведоха открита и съдържателна дискусия.
Обсъди се необходимостта от много добра координация между областните администрации-партньори в проекта по отношение осигуряване на бърза и коректна информация помежду си. Бе постигната договореност за синхронизиране на работата между бъдещите фирми - изпълнители на пакети WP 3 „Preliminary surveys and study activities” и WP 4 „ Elaboration of a strategy for sustainable development of transport infrastructure”, тъй като изследванията от гръцка страна са база за разработката на стратегията от българска.
Чрез съвместната работа на екипа и фирмите подизпълнители от двете страни се цели затвърдяване на сътрудничеството и разширяване на партньорските взаимоотношения. 

Снимки от срещата може да разгледате тук.

Втора работна среща на екипа

Втората работна среща между партньорите в проекта се състоя в гр. Ксанти на 17 октомври 2011 г. в заседателната зала на Регионалното звено - Ксанти.
Работната среща бе открита от г-н Фотис Каралидис - заместник-управител на Регион Източна Македония и Тракия, отговарящ за Регионалното звено в Ксанти. Той приветства екипа за управление относно усилията, които полагат двете страни в осъществяването на общите инициативи в трансграничния регион.
От своя страна, ръководителят на проекта, инж. Чавдар Фурлански, който е и заместник-областен управител на Област Смолян, Република България, благодари за оказаното гостоприемство и потвърди ангажиментите за осъществяване на дълготрайно партньорство и ползотворно сътрудничество между двете граничещи администрации.
Сред обсъжданите въпроси бяха конкретни детайли в изпълнението на работни пакети 3 ”Подготвителни и проучвателни дейности” и 4 „Стратегия за устойчиво развитие на транспортната инфраструктура в трансграничния регион”, както и въпроси около осъществяването на първо ниво на контрол. 

Първа работна среща на екипа за управление

На 29 юни 2011 година, в зала 201 на Областна Администрация Смолян се проведе първата работна среща на екипа за управление на проект „Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони” (CONNECTION).
Срещата откри г-жа Петя Пампорова, главен секретар на Областна администрация Смолян, като изказа приветствията на Областния управител на област Смолян, инж. Стефан Стайков. След това бе представен съвместния екип за управление на проекта в състав:
Ръководител на проекта – инж. Чавдар Фурлански;
Финансов мениджър – г-н Недялко Славов;
Технически сътрудник – г-н Димитър Кузманов;
Правен консултант – г-н Петър Славчев.
Представителя на гръцкия партньор – г-н Кариофилис Бебекидис (Kariofilis Mpempekidis - Administrator and Person in charge of project CONNECTION).
Участие взе и г-жа Димитра Гогоу, специален съветник на г-н Каралидис – заместник-управител на Регион Източна Македония и Тракия.
В рамките на дневния ред се извърши преглед на дейностите от стартирането на проекта до момента. След което се дискутираха въпроси за системата на комуникация в екипа за управление, Плана за обществените поръчкия, съгласуване на изготвянето на доклада за напредъка и следващите стъпки.
Целта бе сформираният екип за управление да направи детайлна снимка на ситуацията и да обсъди конкретни практически стъпки за пълноценното изпълнение на заложените в проекта дейности.