Обща информация за проекта

От 14 март 2011 г., Областна администрация Смолян стартира изпълнението на проект „Трансгранични транспортни връзки и комуникации – основа за подобряване качеството на живота в пограничните райони” по сключен договор за безвъзмездна помощ № В1.21.03/14.03.2011г. към Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”.
Общата цел на програмата е да насърчи трансграничния регион, като се осигури регионално сближаване и се подобри конкурентоспособността.
Проектът е в съответствие с Приоритетна ос 2: Достъпност - подобряване на транспортната и комуникационна мрежа и осигуряване на лесно и безопасно движение на стоки, услуги и хора в трансграничния регион” и се изпълнява съвместно с администрацията на префектура Източна Македония и Тракия, Република Гърция.