Ειδήσεις

Τελική Φόρουμ
12.03.2013
Στις 12 Μαρτίου 2013 στην περιοχή Smolyan διοίκηση πραγματοποιήθηκε ένα φόρουμ τελική σύνδεση του έργου.
Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του έργου
04.03.2013
Έχει δημοσιευθεί για την προώθηση του προγράμματος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας "Ελλάδα - Βουλγαρία" ...
Πρόσκληση για την τελική φόρουμ
22.02.2013
Στις 12 Μαρτίου 2013 στις 12:30 μ.μ. στην περιοχή Smolyan διοίκηση έχει προγραμματιστεί η τελική Φόρουμ του ...
έκτη συνεδρίαση της ομάδας
22.02.2013
Την 1η Μαρτίου 2013, στην πόλη του Σμόλιαν έχει προγραμματιστεί έκτο τελικό εργαστήρι της ομάδας έργου

Πινακοθήκη

Για το έργο

Στις 14 Μαρτίου 2011, στην Νομαρχία του Σμόλιαν ξεκίνησε το πρόγραμμα «Διασυνοριακές συγκοινωνιακές σχέσεις και επικοινωνίες - η βάση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις μεθοριακές περιοχές" στα πλαίσια της συμφωνίας για απλήρωτη βοήθεια № V1.21.03/14.03.2011 και μέσα στο Γενικό Πρόγραμμα για την «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013." Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι την ενθάρρυνση αυτής της διασυνοριακής περιοχής, την περιφερειακή συνοχή και την βελτίωση του ανταγωνισμού. Το έργο είναι σύμφωνα με την Προτεραιότητα 2: Προσιτό - Βελτίωση των ...
Ο σκοπός του έργου «Διασυνοριακές συγκοινωνιακές σχέσεις και επικοινωνίες - η βάση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις μεθοριακές περιοχές" είναι να επιτύχει ισόρροπη, μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη στην μεθοριακή περιοχή με την δημιουργία καταλλήλων συνθηκών για την ανάπτυξη κατάλληλου δικτύου μεταφορών στην μεθοριακή περιοχή. Επίσης και ο στόχος είναι να πραγματοποιηθεί την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των μεταφορών και των μεταφορικών δικτύων, την ανάπτυξη συστημάτων των νέων διασυνοριακών διαδρομών και την ανάπτυξη των δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. ...
Όλες οι δραστηριότητες, ενέργειες και διαδικασίες για τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής του έργου που περιγράφονται και ταξινομούνται σε ξεχωριστές ομάδες. Σύμφωνα με τον γενικό χαρακτήρα τής, οι ομάδες αυτές συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερες μονάδες - πακέτα εργασίας. Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1) - Διαχείριση και Συντονισμός των Έργων Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2) - Ενημέρωση και δημοσιότητα Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3) – Προετοιμάστηκες και ερευνητικές δράσεις Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4) - Ανάπτυξη στρατηγικής για την σταθερή ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών στην διασυνοριακή περιοχή Πακέτο ...
Δραστηριότητα 1.1: Προετοιμάστηκες δράσεις Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την πραγματοποίηση των προκαταρκτικών συναντήσεων μεταξύ των οργανώσεων, την έναρξη έργων, προσδιορίζουν τις σημασίες του σχεδιασμού, την κατανομή των ρόλων και δεσμεύσεις μεταξύ των εταίρων, την συνεργασία για την ανάπτυξη της πρότασης του έργου. Δραστηριότητα 1.2: Διαχείριση και Συντονισμός Περιγραφή: Η δράση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί την επιτυχής διαχείριση και την εφαρμογή. Θα εγγυηθεί κατάλληλη και αποτελεσματική χρήση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και την εξασφάλιση της διαφανής διαχείρισης, η οποία θα ...